Untitled Document

176 榴 莲

常绿乔木,高达25米。叶长椭圆形,全缘。花大,白色。果实近球形,长达25厘米,表面有多数木质刺,内部肉质,有恶臭。种子有白色假种皮。原产马来西亚。果肉味美,为热带著名水果之一,又可入药,种子可炒食。