Untitled Document

181 胖大海

落叶乔木,高达40米。叶椭圆状披针形。花杂性同株,成圆锥花序。种子椭圆形至卵形,种皮薄而脆,遇水后膨胀成海绵状,内富含粘液汁和半乳糖等成分。分布于越南、印 度、马来西亚等地。种子供药用。