Untitled Document

230 一串红

多年生草本,高约50厘米,茎方形。叶对生,卵形。夏秋间开花,花萼钟状,红色,花序有花2~6朵,集成假总状花序。小坚果椭圆形,黑褐色,有狭翅。原产南美洲,我国 各地普遍栽培。是常见的庭园观赏花。